Alle berichten van ton

Jaarverslag 2016 secretariaat

Jaarverslag 2016 secretariaat.

Beste vrienden en vriendinnen van molen Desiré – Megen

Het bestuur van de Stichting Behoud Molen Desiré – Megen wenst u allen een voorspoedig en vredevol 2017.
Na het hectische restauratiejaar 2015 en de prachtige 4e oktober van dat jaar, toen molen Desiré met een heerlijk feest opnieuw in gebruik werd genomen, waren de activiteiten van het stichtingsbestuur aan het einde van 2015 en het begin van 2016 gericht op het structureel exploitabel maken van de molen.
De vraag was: Hoe kunnen we het bestaan van de molen voor de toekomst waarborgen?
Samen met 3 studenten van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden.

Als snel bleek dat het niet alleen om molen Desiré zou moeten gaan, maar om Megen en ‘ommelanden’. De molen moest niet alleen op zoek gaan naar inkomsten, dagjesmensen, vakantiegangers e.d. Maar de ondernemers, de kloosters, de horeca, B&B’s, en trekpleisters in de omgeving zoals De gouden Ham, Haren, Macharen, Ravenstein etc. zouden ook betrokken moeten worden om Megen en de regio duidelijker op de ‘kaart te zetten’.
Hier zouden we dan allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Toeristen/vakantiegangers zouden geen passanten moeten zijn, maar een paar dagen in de omgeving moeten blijven om alles wat deze streek te bieden heeft te ‘consumeren’.
Er werd een lijst van zgn. ‘stakeholders’ opgesteld en op 18 november 2015, 20 januari 2016 en 02 maart 2016 vonden 3 enthousiaste bijeenkomsten plaats in Acropolis waar diverse mogelijkheden en onmogelijkheden werden besproken. Duidelijk werd dat het toerisme in onze streek gestoeld zou moeten worden op 4 pijlers, te weten: HISTORIE – RELIGIE – KUNST/CULTUUR – NATUUR. Er werden 4 werkgroepen gevormd die elk een verkennend onderzoek zouden uitvoeren.
Het bestuur van het Toeristisch Informatiecentrum Megen (T.I.M.) werd bereid gevonden om als ‘onafhankelijke kartrekker’ te fungeren voor het verdere verloop, omdat de Stichting Behoud Molen Desiré – Megen zelf stakeholder is.

Ook al was onze stichting initiatiefnemer om Megen en omgeving als toeristische attractie of als pelgrimsoord een impuls te geven, gedurende het jaar bleek dat onze stichting toch meer haar oorspronkelijke doel: ‘het beheren van de molen als cultureel erfgoed en het bewaren ervan’ als hoofddoel heeft.

Op zaterdag 14 en zondag 15 mei was de molen te bezichtigen en waren er activiteiten ter gelegenheid van de ‘Nationale Molendagen 2016’.

Op zaterdag 09 en zondag 10 september was onze molen ook weer opengesteld en waren er rondleidingen en andere activiteiten in het kader van de ‘Open monumentendagen’.

In november hebben we meegedaan aan de ‘Rabo Clubkas Campagne’ wat ons het mooie bedrag van € 355,- heeft opgeleverd.

Aan het einde van het jaar hadden we 166 Vrienden die samen voor een basis zorgen voor de instandhouding. Iets waar de stichting heel dankbaar voor is.
In de bestuursvergaderingen in het najaar van 2016 heeft het bestuur geoordeeld dat het tijd is voor een nieuwe wind binnen het bestuur.
Het eerste bestuur was duidelijk een ‘restauratiebestuur’.
Nu de restauratie is afgerond, kan de molen er weer een poos tegen en samen met de ‘Vriendenkring’ en een gezonde financiële positie, zijn we op een punt aangekomen dat leden van het dagelijks bestuur, te weten: de voorzitter – Ton Kemkens, de penningmeester – Kees Boeijen en de secretaris – Ton van Liebergen vanwege tijdgebrek, andere sociale – en maatschappelijke activiteiten, de tijd geschikt achten hun taken over te dragen aan opvolgers die de stichting en de molen naar een nieuwe fase in het bestaan zullen leiden.

Het is met veel genoegen u het nieuwe bestuur voor te kunnen stellen met de voorlopige functie indelingen:
Dhr. Klaas Gemmeke : Voorzitter
Mevr. Desiree Nijssen : Secretaris
Mevr. Desiré van de Wetering-van de Camp : Penningmeester
Mevr. Natasja Verdaasdonk-Verleg : Public Relations
Dhr. Peter van de Coolwijk : Techniek/onderhoud
Dhr. Kees van de Wiel blijft adviseur van het bestuur en als molenaar actief voor de molen.
Dhr. Piet van de Camp blijft eveneens actief als molenaar.

Het nieuwe post- en secretariaatsadres is :
Dokter Baptiststraat 2
5366 BB Megen

Het nieuwe emailadres is:
molendesire.megen@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
Megen, januari 2017
De secretaris

Jaarverslag 2015 secretariaat

Megen, januari 2016

Jaarverslag 2015 secretariaat .

Januari 2015

17e Dagelijks bestuursvergadering op dinsdag  13 januari 2015.
Aanwezig: Ton Kemkens, Ton(ny) van Liebergen, Desiré van de Wetering – van de Camp,
Kees van de Wiel.
Belangrijke punten van overleg waren: secretarieel jaarverslag 2014, financieel jaarverslag 2014, voortgang restauratieproject molen, evaluatie deelname Kerstmarkt 2014, voortgang fondsenwerving voor de restauratie van de molen, voortgang vriendenwerving, voortgang vrijwilligerswerving, mogelijke acties in 2015 – Mater Mosa, Kloosterwandeltocht,
Monumentenweekeinde, Her-ingebruikname molen – opleiden nieuwe vrijwillige molenaar(s).

 

Februari 2015

 

18e Dagelijks bestuursvergadering op dinsdag 24 februari 2015.
Aanwezig: Ton Kemkens, Ton(ny) van Liebergen, Desiré van de Wetering – van de Camp, Kees Boeijen
Belangrijke punten van overleg waren: afhandeling BRIM periode 2009 – 2014, voortgang restauratieproject molen, evaluatie deelname Kerstmarkt 2014, voortgang fondsenwerving voor de restauratie van de molen, voortgang vriendenwerving, voortgang vrijwilligerswerving, deelname acties in 2015.

 

Mei 2015

 

19e Dagelijks bestuursvergadering op dinsdag 19 mei 2015.
Aanwezig: Kees Boeijen, Ton Kemkens,              Ton(ny) van Liebergen, Kees van de Wiel
Belangrijke punten van overleg waren: concept programma her-ingebruikname molen op zondag 04 oktober 2015, begroting voor zondag 04 oktober 2015, voortgang restauratieproject, voortgang fondsenwerving, status ‘Vrienden van molen Desiré’, nieuwe zeilen voor de wieken, project moleninterieur.

 

Juni 2015

 

20e Algemeenbestuursvergadering op dinsdag 30 juni 2015.
Aanwezig: Kees Boeijen, Desiré v.d. Camp, Frans v.d. Camp, Hetty v.d. Camp, Maria v.d. Camp, Piet v.d. Camp, Wim v.d. Camp, Peter van de Coolwijk, Ton Kemkens, Ria Kleintjens, Ton(ny) van Liebergen, Kees v.d. Wiel
Belangrijke punten van overleg waren: voortgang restauratieproject, voortgang interieurproject, status ‘Vrienden van molen Desiré’, deelname Rabo Clubkas Campagne.

 

Oktober 2015

 

21e Dagelijks bestuursvergadering op maandag 19 oktober 2015.
Aanwezig: Kees Boeijen, Ton Kemkens,              Ton(ny) van Liebergen, Desiré van de Wetering – van de Camp, Kees van de Wiel
Belangrijke punten van overleg waren: voortgang fondsenwerving, evaluatie her-ingebruiknamefeest van zondag 04 oktober 2015, evaluatie kosten her-ingebruiknamefeest, evaluatie restauratiekosten,  financiële positie van de stichting, planning evaluatiebijeenkomst met algemeen bestuur en vrijwilligers, stand van zaken project NHTV Breda (Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer), voortgang opleiding nieuwe vrijwillige molenaar(s).

 

November 2015

 

22e Algemeenbestuursvergadering op dinsdag 30 juni 2015.
Aanwezig: Kees Boeijen, Frans v.d. Camp, Hetty v.d. Camp, Maria v.d. Camp, Piet v.d. Camp, Wim v.d. Camp, Peter van de Coolwijk, Ton Kemkens, Ria Kleintjens, Ton(ny) van Liebergen, Kees v.d. Wiel.
Belangrijke punten van overleg waren: evaluatie her-ingebruiknamefeest van zondag 04 oktober 2015, stand van zaken project NHTV Breda (Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer), deelname Kerstmarkt, deelname project ‘100 Megenaren praten over hun stadje’, ‘De Toekomst’, Rabo Clubkas Campagne.

 

De restauratie van molen Desiré,

en de her-ingebruikname op zondag 04 oktober 2015

 

Het hele jaar 2015 stond nadrukkelijk in het teken van de restauratie van molen Desiré.

 

Het restauratieproject  januari – september 2015

 

Op dinsdag 20 januari begint personeel van de firma Van Lierop uit Boxtel, binnen in de molen met het aanvullen van de balken in de muur met epoxyhars. De hoofdaannemer van het restauratieproject is Molenmakers Aannemersbedrijf Coppes B.V. uit Bergharen. De voegen in de buitenmuur worden uitgeslepen en opnieuw aangebracht door Gevelspecialisten Sluiters & Tebarts  uit Ven-Zelderheide.
Gedurende de maanden maart tot en met september wordt de molen grondig en zorgvuldig gerestaureerd.
Gedurende de restauratieperiode zijn er diverse bouwbesprekingen tussen het stichtingsbestuur en hoofdaannemer Coppes. Afgesproken wordt dat de molen op zondag 04 oktober feestelijk her-ingebruik zal worden genomen en dat de restauratie dus vóór die datum gereed zal zijn. Eind september is inderdaad de oplevering en staat de molen er ‘als nieuw’ bij.

 

De kosten van de restauratie en de ontvangen subsidies/bijdragen zijn:

Onze daadwerkelijk gemaakte kosten zijn:

 

Factuurnr. 914060, dd. 04-03-2014 van Erfgoed Advies Groen B.V.          €     8.727,25
Factuurnr. 201509, dd. 18-03-2015 van Coppes B.V                                        €   30.250,00
Factuurnr. 201519, dd. 02-07-2015 van Coppes B.V.                                       €   46.585,00
Factuurnr. 201544, dd. 30-11-2015 van Coppes B.V.                                       €   89.242,34
Totaal gemaakte kosten                                                                                            € 174.804,59

 

Ontvangen subsidies en bijdragen:

 

Subsidietoezegging van de provincie Noord-Brabant voor 70% van de
subsidiabele kosten, zijnde € 122.363,21. Ontvangen voorschot:                            € 109.476,00
Nog te verwachten:                                                                                                                      €   12.887,21
Ontvangen subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op grond
Besluit Rijks subsidiëring instandhouding monumenten 2013 (BRIM 2013):      €   29.879,00*
Ontvangen subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds:                                        €   12.000,00
Ontvangen subsidie van dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds Den Haag:   €     5.000,00
Ontvangen subsidie van de Stichting Bouwcultuurfonds Zuid Nederland:          €     5.000,00
Ontvangen bijdrage van de Dorpsraad Megen-Haren-Macharen (Gem. Oss):      €     1.200,00
Totaal aan ontvangen (en nog te verwachten € 12.887,21) subsidies:                    € 175.442,21

 

* Normaliter wordt deze subsidie over een periode van 6 jaar gespreid uitbetaald. Dit betekent dat elk jaar ongeveer € 5.000,- subsidie wordt uitgekeerd als hulp bij het jaarlijks onderhoud van een Rijksmonument.
In geval van ‘groot onderhoud’ of  een ‘grondige restauratie’ kan worden gevraagd het bedrag in één keer uit te betalen. En dat is in ons geval dus gebeurd.

 

Wanneer de provincie Noord Brabant de € 12.887,21 uitbetaald (dit zal waarschijnlijk nog tot medio mei 2016 duren) hebben we formeel een overschot van € 637,62 op de zuivere kosten van het restauratieproject.

 

In het jaarverslag van de penningmeester kunt u, naast de kosten en baten van het restauratieproject,  alle overige kosten en baten over 2015 lezen.

 

De her-ingebruikname zondag 04 oktober 2015

 

Het bestuur van onze stichting begint al vroeg in het jaar met het maken van plannen voor een feestelijk programma voor zondag 04 oktober en er wordt een werkgroep geformeerd die deze dag zal voorbereiden en organiseren.
Op maandag 16 maart 2015 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen en er volgden daarna nog diverse bijeenkomsten ter voorbereiding van de feestelijke her-ingebruikname van de gerestaureerde molen Desiré. Het programma voor zondag 04 oktober kende drie thema’s:
A. De her-ingebruikname van de gerestaureerde molen
B. De viering van Werelddierendag
C. Een Oogstfeest.

 

De werkgroep voor zondag 04 oktober 2015 bestond uit:
Kees Boeijen, Desiré v.d. Camp, Frans v.d. Camp, Hetty v.d. Camp, Maria v.d. Camp, Piet v.d. Camp, Wim v.d. Camp, Peter van de Coolwijk, Richard Houdijk, Ton Kemkens, Ria Kleintjens,
Ton(ny) van Liebergen, Desirée Nijssen, Kees v.d. Wiel.

 

Zondag 04 oktober 2015 is de molen officieel her-ingebruik genomen, is Werelddierendag gevierd en is er een Oogstfeest gehouden in en rond de molen. Een groot volksfeest met heel veel blije mensen.
De Stichting Behoud Molen Desiré kijkt dankbaar terug op deze zeer geslaagde dag.

 

Vrienden van Molen Desiré – Megen

 

Op 31 december 2015 had Molen Desiré 173 geregistreerde Vrienden die een toegezegd totaalbedrag van € 10.555,- vertegenwoordigden. Het is met deze toegezegde gelden dat de Stichting Behoud Molen Desiré – Megen hoopt in 2016 in het reguliere onderhoud van de molen te kunnen voorzien

 

Aan het begin van 2016 kijkt het bestuur dankbaar en met voldoening terug op het enerverende jaar 2015 en kijken samen met de Vrienden en alle Megenaren vooruit naar een goed 2016.

 

Megen, januari 2016

De secretaris