Jaarverslag 2015 secretariaat

Megen, januari 2016

Jaarverslag 2015 secretariaat .

Januari 2015

17e Dagelijks bestuursvergadering op dinsdag  13 januari 2015.
Aanwezig: Ton Kemkens, Ton(ny) van Liebergen, Desiré van de Wetering – van de Camp,
Kees van de Wiel.
Belangrijke punten van overleg waren: secretarieel jaarverslag 2014, financieel jaarverslag 2014, voortgang restauratieproject molen, evaluatie deelname Kerstmarkt 2014, voortgang fondsenwerving voor de restauratie van de molen, voortgang vriendenwerving, voortgang vrijwilligerswerving, mogelijke acties in 2015 – Mater Mosa, Kloosterwandeltocht,
Monumentenweekeinde, Her-ingebruikname molen – opleiden nieuwe vrijwillige molenaar(s).

 

Februari 2015

 

18e Dagelijks bestuursvergadering op dinsdag 24 februari 2015.
Aanwezig: Ton Kemkens, Ton(ny) van Liebergen, Desiré van de Wetering – van de Camp, Kees Boeijen
Belangrijke punten van overleg waren: afhandeling BRIM periode 2009 – 2014, voortgang restauratieproject molen, evaluatie deelname Kerstmarkt 2014, voortgang fondsenwerving voor de restauratie van de molen, voortgang vriendenwerving, voortgang vrijwilligerswerving, deelname acties in 2015.

 

Mei 2015

 

19e Dagelijks bestuursvergadering op dinsdag 19 mei 2015.
Aanwezig: Kees Boeijen, Ton Kemkens,              Ton(ny) van Liebergen, Kees van de Wiel
Belangrijke punten van overleg waren: concept programma her-ingebruikname molen op zondag 04 oktober 2015, begroting voor zondag 04 oktober 2015, voortgang restauratieproject, voortgang fondsenwerving, status ‘Vrienden van molen Desiré’, nieuwe zeilen voor de wieken, project moleninterieur.

 

Juni 2015

 

20e Algemeenbestuursvergadering op dinsdag 30 juni 2015.
Aanwezig: Kees Boeijen, Desiré v.d. Camp, Frans v.d. Camp, Hetty v.d. Camp, Maria v.d. Camp, Piet v.d. Camp, Wim v.d. Camp, Peter van de Coolwijk, Ton Kemkens, Ria Kleintjens, Ton(ny) van Liebergen, Kees v.d. Wiel
Belangrijke punten van overleg waren: voortgang restauratieproject, voortgang interieurproject, status ‘Vrienden van molen Desiré’, deelname Rabo Clubkas Campagne.

 

Oktober 2015

 

21e Dagelijks bestuursvergadering op maandag 19 oktober 2015.
Aanwezig: Kees Boeijen, Ton Kemkens,              Ton(ny) van Liebergen, Desiré van de Wetering – van de Camp, Kees van de Wiel
Belangrijke punten van overleg waren: voortgang fondsenwerving, evaluatie her-ingebruiknamefeest van zondag 04 oktober 2015, evaluatie kosten her-ingebruiknamefeest, evaluatie restauratiekosten,  financiële positie van de stichting, planning evaluatiebijeenkomst met algemeen bestuur en vrijwilligers, stand van zaken project NHTV Breda (Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer), voortgang opleiding nieuwe vrijwillige molenaar(s).

 

November 2015

 

22e Algemeenbestuursvergadering op dinsdag 30 juni 2015.
Aanwezig: Kees Boeijen, Frans v.d. Camp, Hetty v.d. Camp, Maria v.d. Camp, Piet v.d. Camp, Wim v.d. Camp, Peter van de Coolwijk, Ton Kemkens, Ria Kleintjens, Ton(ny) van Liebergen, Kees v.d. Wiel.
Belangrijke punten van overleg waren: evaluatie her-ingebruiknamefeest van zondag 04 oktober 2015, stand van zaken project NHTV Breda (Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer), deelname Kerstmarkt, deelname project ‘100 Megenaren praten over hun stadje’, ‘De Toekomst’, Rabo Clubkas Campagne.

 

De restauratie van molen Desiré,

en de her-ingebruikname op zondag 04 oktober 2015

 

Het hele jaar 2015 stond nadrukkelijk in het teken van de restauratie van molen Desiré.

 

Het restauratieproject  januari – september 2015

 

Op dinsdag 20 januari begint personeel van de firma Van Lierop uit Boxtel, binnen in de molen met het aanvullen van de balken in de muur met epoxyhars. De hoofdaannemer van het restauratieproject is Molenmakers Aannemersbedrijf Coppes B.V. uit Bergharen. De voegen in de buitenmuur worden uitgeslepen en opnieuw aangebracht door Gevelspecialisten Sluiters & Tebarts  uit Ven-Zelderheide.
Gedurende de maanden maart tot en met september wordt de molen grondig en zorgvuldig gerestaureerd.
Gedurende de restauratieperiode zijn er diverse bouwbesprekingen tussen het stichtingsbestuur en hoofdaannemer Coppes. Afgesproken wordt dat de molen op zondag 04 oktober feestelijk her-ingebruik zal worden genomen en dat de restauratie dus vóór die datum gereed zal zijn. Eind september is inderdaad de oplevering en staat de molen er ‘als nieuw’ bij.

 

De kosten van de restauratie en de ontvangen subsidies/bijdragen zijn:

Onze daadwerkelijk gemaakte kosten zijn:

 

Factuurnr. 914060, dd. 04-03-2014 van Erfgoed Advies Groen B.V.          €     8.727,25
Factuurnr. 201509, dd. 18-03-2015 van Coppes B.V                                        €   30.250,00
Factuurnr. 201519, dd. 02-07-2015 van Coppes B.V.                                       €   46.585,00
Factuurnr. 201544, dd. 30-11-2015 van Coppes B.V.                                       €   89.242,34
Totaal gemaakte kosten                                                                                            € 174.804,59

 

Ontvangen subsidies en bijdragen:

 

Subsidietoezegging van de provincie Noord-Brabant voor 70% van de
subsidiabele kosten, zijnde € 122.363,21. Ontvangen voorschot:                            € 109.476,00
Nog te verwachten:                                                                                                                      €   12.887,21
Ontvangen subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op grond
Besluit Rijks subsidiëring instandhouding monumenten 2013 (BRIM 2013):      €   29.879,00*
Ontvangen subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds:                                        €   12.000,00
Ontvangen subsidie van dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds Den Haag:   €     5.000,00
Ontvangen subsidie van de Stichting Bouwcultuurfonds Zuid Nederland:          €     5.000,00
Ontvangen bijdrage van de Dorpsraad Megen-Haren-Macharen (Gem. Oss):      €     1.200,00
Totaal aan ontvangen (en nog te verwachten € 12.887,21) subsidies:                    € 175.442,21

 

* Normaliter wordt deze subsidie over een periode van 6 jaar gespreid uitbetaald. Dit betekent dat elk jaar ongeveer € 5.000,- subsidie wordt uitgekeerd als hulp bij het jaarlijks onderhoud van een Rijksmonument.
In geval van ‘groot onderhoud’ of  een ‘grondige restauratie’ kan worden gevraagd het bedrag in één keer uit te betalen. En dat is in ons geval dus gebeurd.

 

Wanneer de provincie Noord Brabant de € 12.887,21 uitbetaald (dit zal waarschijnlijk nog tot medio mei 2016 duren) hebben we formeel een overschot van € 637,62 op de zuivere kosten van het restauratieproject.

 

In het jaarverslag van de penningmeester kunt u, naast de kosten en baten van het restauratieproject,  alle overige kosten en baten over 2015 lezen.

 

De her-ingebruikname zondag 04 oktober 2015

 

Het bestuur van onze stichting begint al vroeg in het jaar met het maken van plannen voor een feestelijk programma voor zondag 04 oktober en er wordt een werkgroep geformeerd die deze dag zal voorbereiden en organiseren.
Op maandag 16 maart 2015 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen en er volgden daarna nog diverse bijeenkomsten ter voorbereiding van de feestelijke her-ingebruikname van de gerestaureerde molen Desiré. Het programma voor zondag 04 oktober kende drie thema’s:
A. De her-ingebruikname van de gerestaureerde molen
B. De viering van Werelddierendag
C. Een Oogstfeest.

 

De werkgroep voor zondag 04 oktober 2015 bestond uit:
Kees Boeijen, Desiré v.d. Camp, Frans v.d. Camp, Hetty v.d. Camp, Maria v.d. Camp, Piet v.d. Camp, Wim v.d. Camp, Peter van de Coolwijk, Richard Houdijk, Ton Kemkens, Ria Kleintjens,
Ton(ny) van Liebergen, Desirée Nijssen, Kees v.d. Wiel.

 

Zondag 04 oktober 2015 is de molen officieel her-ingebruik genomen, is Werelddierendag gevierd en is er een Oogstfeest gehouden in en rond de molen. Een groot volksfeest met heel veel blije mensen.
De Stichting Behoud Molen Desiré kijkt dankbaar terug op deze zeer geslaagde dag.

 

Vrienden van Molen Desiré – Megen

 

Op 31 december 2015 had Molen Desiré 173 geregistreerde Vrienden die een toegezegd totaalbedrag van € 10.555,- vertegenwoordigden. Het is met deze toegezegde gelden dat de Stichting Behoud Molen Desiré – Megen hoopt in 2016 in het reguliere onderhoud van de molen te kunnen voorzien

 

Aan het begin van 2016 kijkt het bestuur dankbaar en met voldoening terug op het enerverende jaar 2015 en kijken samen met de Vrienden en alle Megenaren vooruit naar een goed 2016.

 

Megen, januari 2016

De secretaris