Jaarverslag 2016 secretariaat

Jaarverslag 2016 secretariaat.

Beste vrienden en vriendinnen van molen Desiré – Megen

Het bestuur van de Stichting Behoud Molen Desiré – Megen wenst u allen een voorspoedig en vredevol 2017.
Na het hectische restauratiejaar 2015 en de prachtige 4e oktober van dat jaar, toen molen Desiré met een heerlijk feest opnieuw in gebruik werd genomen, waren de activiteiten van het stichtingsbestuur aan het einde van 2015 en het begin van 2016 gericht op het structureel exploitabel maken van de molen.
De vraag was: Hoe kunnen we het bestaan van de molen voor de toekomst waarborgen?
Samen met 3 studenten van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden.

Als snel bleek dat het niet alleen om molen Desiré zou moeten gaan, maar om Megen en ‘ommelanden’. De molen moest niet alleen op zoek gaan naar inkomsten, dagjesmensen, vakantiegangers e.d. Maar de ondernemers, de kloosters, de horeca, B&B’s, en trekpleisters in de omgeving zoals De gouden Ham, Haren, Macharen, Ravenstein etc. zouden ook betrokken moeten worden om Megen en de regio duidelijker op de ‘kaart te zetten’.
Hier zouden we dan allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Toeristen/vakantiegangers zouden geen passanten moeten zijn, maar een paar dagen in de omgeving moeten blijven om alles wat deze streek te bieden heeft te ‘consumeren’.
Er werd een lijst van zgn. ‘stakeholders’ opgesteld en op 18 november 2015, 20 januari 2016 en 02 maart 2016 vonden 3 enthousiaste bijeenkomsten plaats in Acropolis waar diverse mogelijkheden en onmogelijkheden werden besproken. Duidelijk werd dat het toerisme in onze streek gestoeld zou moeten worden op 4 pijlers, te weten: HISTORIE – RELIGIE – KUNST/CULTUUR – NATUUR. Er werden 4 werkgroepen gevormd die elk een verkennend onderzoek zouden uitvoeren.
Het bestuur van het Toeristisch Informatiecentrum Megen (T.I.M.) werd bereid gevonden om als ‘onafhankelijke kartrekker’ te fungeren voor het verdere verloop, omdat de Stichting Behoud Molen Desiré – Megen zelf stakeholder is.

Ook al was onze stichting initiatiefnemer om Megen en omgeving als toeristische attractie of als pelgrimsoord een impuls te geven, gedurende het jaar bleek dat onze stichting toch meer haar oorspronkelijke doel: ‘het beheren van de molen als cultureel erfgoed en het bewaren ervan’ als hoofddoel heeft.

Op zaterdag 14 en zondag 15 mei was de molen te bezichtigen en waren er activiteiten ter gelegenheid van de ‘Nationale Molendagen 2016’.

Op zaterdag 09 en zondag 10 september was onze molen ook weer opengesteld en waren er rondleidingen en andere activiteiten in het kader van de ‘Open monumentendagen’.

In november hebben we meegedaan aan de ‘Rabo Clubkas Campagne’ wat ons het mooie bedrag van € 355,- heeft opgeleverd.

Aan het einde van het jaar hadden we 166 Vrienden die samen voor een basis zorgen voor de instandhouding. Iets waar de stichting heel dankbaar voor is.
In de bestuursvergaderingen in het najaar van 2016 heeft het bestuur geoordeeld dat het tijd is voor een nieuwe wind binnen het bestuur.
Het eerste bestuur was duidelijk een ‘restauratiebestuur’.
Nu de restauratie is afgerond, kan de molen er weer een poos tegen en samen met de ‘Vriendenkring’ en een gezonde financiële positie, zijn we op een punt aangekomen dat leden van het dagelijks bestuur, te weten: de voorzitter – Ton Kemkens, de penningmeester – Kees Boeijen en de secretaris – Ton van Liebergen vanwege tijdgebrek, andere sociale – en maatschappelijke activiteiten, de tijd geschikt achten hun taken over te dragen aan opvolgers die de stichting en de molen naar een nieuwe fase in het bestaan zullen leiden.

Het is met veel genoegen u het nieuwe bestuur voor te kunnen stellen met de voorlopige functie indelingen:
Dhr. Klaas Gemmeke : Voorzitter
Mevr. Desiree Nijssen : Secretaris
Mevr. Desiré van de Wetering-van de Camp : Penningmeester
Mevr. Natasja Verdaasdonk-Verleg : Public Relations
Dhr. Peter van de Coolwijk : Techniek/onderhoud
Dhr. Kees van de Wiel blijft adviseur van het bestuur en als molenaar actief voor de molen.
Dhr. Piet van de Camp blijft eveneens actief als molenaar.

Het nieuwe post- en secretariaatsadres is :
Dokter Baptiststraat 2
5366 BB Megen

Het nieuwe emailadres is:
molendesire.megen@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
Megen, januari 2017
De secretaris